Algemene voorwaarden

 

1. Interpretatie                   

1.1  In deze Voorwaarden:

"Koper" betekent de persoon die een offerte van de Verkoper aanvaardt voor de verkoop van de Goederen of wiens bestelling voor de Goederen door de Verkoper wordt aanvaard.

"Goederen" betekent de goederen (inclusief een deel van de goederen of onderdelen daarvan) die de Verkoper moet leveren in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle goederen die worden geleverd ter vervanging of ter vervanging van of in aanvulling op dergelijke goederen. "Verkoper" betekent ACTIVE GEAR SA.

"Voorwaarden" betekent de standaard verkoopvoorwaarden uiteengezet in dit document en (tenzij de context anders vereist) speciale overeengekomen voorwaarden omvat die schriftelijk tussen de Koper en de Verkoper zijn overeengekomen.

"Contract" betekent het contract voor de aankoop en verkoop van de Goederen.

"Schrijven" omvat brief, kabel, faxtransmissie, e-mail en vergelijkbare communicatiemiddelen.

1.2 Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar enige bepaling van een statuut moet worden opgevat als een verwijzing naar die bepaling zoals gewijzigd, opnieuw vastgesteld of verlengd op het relevante tijdstip..

1.3 De koppen in deze Voorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

2. Gondslag van verkoop

2.1 De verkoper zal verkopen en de koper zal de goederen kopen in overeenstemming met een schriftelijke offerte van de verkoper die wordt aanvaard door de koper, of een schriftelijke order van de koper die wordt aanvaard door de verkoper, in beide gevallen onderworpen aan deze voorwaarden, die zullen het Contract beheersen met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden op grond waarvan een dergelijke offerte wordt aanvaard of wordt geacht te zijn aanvaard, of een dergelijke order is gemaakt of beweerd wordt te zijn gemaakt, door de Koper.

2.2 Geen enkele variatie op deze Voorwaarden is bindend tenzij Schriftelijk overeengekomen tussen de gemachtigde vertegenwoordigers van de Koper en de Verkoper.

2.3 Elk advies of aanbeveling gegeven door de verkoper of zijn werknemers of agenten aan de koper of zijn werknemers of agenten met betrekking tot de opslag, toepassing of gebruik van de goederen, dat niet schriftelijk door de verkoper is bevestigd, wordt opgevolgd of wordt volledig opgevolgd door de Het eigen risico van de koper en dienovereenkomstig is de verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijk advies of aanbeveling die niet zo wordt bevestigd.

2.4 
Elke typografische, administratieve of andere fout of weglating in de verkoopliteratuur, prijsopgave, prijslijst, acceptatie van een aanbod, factuur of ander document of informatie uitgegeven door de Verkoper kan worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van de kant van de Verkoper.

3. Bestellingen en specificaties                 


3.1 Geen enkele door de koper ingediende bestelling wordt geacht door de verkoper te zijn aanvaard, tenzij en tot na bevestiging door de bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper.3.2 De Koper is verantwoordelijk jegens de Verkoper voor het garanderen van de juistheid van de voorwaarden van elke bestelling (inclusief enige toepasselijke specificatie) die door de Koper is ingediend en voor het verstrekken aan de Verkoper van alle nodige informatie met betrekking tot de Goederen binnen een voldoende lange tijd om de Verkoper in staat te stellen om het contract uitvoeren in overeenstemming met zijn voorwaarden.3.3 De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van en elke specificatie voor de Goederen zijn die in de offerte van de Verkoper (indien aanvaard door de Koper) of de bestelling van de Koper (indien aanvaard door de Verkoper).

3.4 Indien de Goederen moeten worden vervaardigd of een proces moet worden toegepast op de Goederen door de Verkoper in overeenstemming met een specificatie ingediend door de Koper, zal de Koper de Verkoper vergoeden voor alle verliesschade, kosten en uitgaven toegekend aan of opgelopen door de Verkoper in verband met of betaald of akkoord gegaan om te worden betaald door de Verkoper voor de afhandeling van enige claim van inbreuk op enig patent, auteursrecht, ontwerp, handelsmerk of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van enige andere persoon die voortvloeit uit het gebruik door de Verkoper van de Specificatie van de koper.

3.5 
De Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificatie van de Goederen die vereist zijn om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheids- of andere wettelijke vereisten of, wanneer de Goederen moeten worden geleverd aan de specificaties van de Verkoper, die de kwaliteit van de Goederen niet wezenlijk beïnvloeden. of prestaties.  

 

3.6 Een afkoelingsperiode van 14 dagen is toegestaan gedurende welke annuleringen of vermindering van de bestelling door de verkoper worden aanvaard indien de koper de verkoper volledig schadeloos stelt voor alle kosten (inclusief de kosten van alle arbeid, goederenvervoer en gebruikte materialen), schade , kosten en onkosten gemaakt door de Verkoper als gevolg van een annulering. Retournering van goederen wordt alleen geaccepteerd nadat wij u onze schriftelijke toestemming en kosten van de koper hebben gegeven. De goederen moeten in perfecte staat in de originele verpakking worden teruggebracht. 

 

3.7 Geen enkele bestelling die door de verkoper is aanvaard, kan door de koper worden geannuleerd, behalve met de schriftelijke overeenkomst van de verkoper en de koper zal de verkoper volledig vrijwaren tegen alle verlies- (inclusief verlies van winst) kosten (inclusief de kosten van alle arbeid, goederentransport en gebruikte materialen), schadevergoeding, kosten en onkosten gemaakt door de Verkoper als gevolg van een annulering.

4. Prijs van de goederen                 


4.1 De prijs van de goederen is de door de verkoper opgegeven prijs of de prijs die wordt vermeld in de gepubliceerde prijslijst van de verkoper op de datum van acceptatie van de bestelling.


4.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om de koper op elk moment vóór de levering op de hoogte te stellen om de prijs van de goederen te verhogen om rekening te houden met een eventuele stijging van de kosten voor de verkoper die het gevolg is van factoren waarover de verkoper geen controle heeft (zoals zonder beperking, wisselkoersschommelingen, valutaregulatie, wijziging van taken, aanzienlijke stijging van de arbeidskosten, materialen of andere fabricagekosten) of elke wijziging in afleverdata, hoeveelheden of specificaties voor de goederen die door de koper wordt gevraagd of enige vertraging veroorzaakt door instructies van de koper of nalaten van de koper om de verkoper voldoende informatie of instructies te geven.

4.3 Tenzij anders vermeld onder de voorwaarden van enige prijsopgave of in een prijslijst van de Verkoper, en tenzij anderszins Schriftelijk overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper, zijn alle door de Verkoper opgegeven prijzen exclusief vrachtkosten.

4.4 Tenzij anders vermeld onder de voorwaarden van een offerte of in een prijslijst van de Verkoper, en tenzij anderszins Schriftelijk overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper, is de prijs exclusief enige toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde die de Koper aanvullend aansprakelijk zal zijn betalen aan de verkoper.

5. Betalingsvoorwaarden


5.1 Behoudens eventuele bijzondere voorwaarden die Schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper, is de Verkoper gerechtigd om de Koper de prijs van de Goederen op elk moment vóór of na de levering van de Goederen te factureren.

5.2 Tenzij anders vermeld onder de voorwaarden van enige prijsopgave of in een prijslijst van de Verkoper, en tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper, zijn alle Facturen onmiddellijk betaalbaar op het moment van bestelling


5.3 Indien de Koper niet betaalt op de vervaldag, heeft de Verkoper, onverminderd enig ander recht of verhaal dat de Verkoper ter beschikking staat, recht op.

5.3.1 het contract annuleren of verdere leveringen aan de koper opschorten;

5.3.2  passende betaling door de Koper aan die van de Goederen (of de goederen geleverd onder een andere overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper) zoals de Verkoper het goedvindt (niettegenstaande enige beweerde toe-eigening door de Koper) en5.3.3 
de Koper rente in rekening brengen (zowel voor als na een uitspraak) over het onbetaalde bedrag, van 4 procent per jaar boven de EURIBOR 3M EUR basisrente van tijd tot tijd, totdat de volledige betaling plaatsvindt (een deel van een maand die wordt behandeld als een volledige maand om de rente te berekenen).

5.4  Ingeval de verkoper de overeenkomst opzegt op grond van clausule 5.3.1 hierboven, vrijwaart de koper de verkoper volledig voor alle verliezen (inclusief winstderving), kosten (inclusief de kosten van alle arbeid, goederenvervoer en gebruikte materialen), schadevergoeding, kosten en uitgaven die de verkoper heeft gemaakt als gevolg van een dergelijke annulering. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, is de verkoper naar keuze van de verkoper gerechtigd van de koper te verlangen dat hij aan de verkoper bij wijze van schadevergoeding een bedrag betaalt dat gelijk is aan 50% van de factuurwaarde van het aldus geannuleerde contract . Ingeval de Verkoper dit eist, zal de Koper dit bedrag (zonder enige aftrek) binnen zeven dagen na ontvangst van de Verkoper schriftelijk aan het Verkoper betalen voor het bedrag dat moet worden betaald. De Verkoper en de Koper komen hierbij overeen dat dit bedrag een echte prognose is van de geldwaarde van het verlies en de schade die de Verkoper waarschijnlijk zal lijden als gevolg van een dergelijke annulering.

6. Levering                 


6.1 De goederen worden afgeleverd door de koper die de goederen in de lokalen van de verkoper verzamelt op het moment dat de verkoper de koper ervan op de hoogte heeft gesteld dat de goederen gereed zijn voor afhaling of, indien een andere plaats voor levering is overeengekomen door de verkoper, door de verkoper levert de goederen naar die plaats.

6.2 Alle datums die worden genoemd voor de levering van de goederen zijn slechts bij benadering en de verkoper is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de goederen, ongeacht de oorzaak. Tijd voor bezorging is niet van wezenlijk belang. De Goederen kunnen door de Verkoper vóór de vermelde leveringsdatum worden geleverd na een redelijke kennisgeving aan de Koper. De verkoper heeft het recht de goederen op elk gewenst moment gedeeltelijk af te leveren.6.3 Wanneer de Goederen in gedeelten worden geleverd, vormt elke levering een afzonderlijke overeenkomst en faalt door de Verkoper om een of meer van de termijnen in overeenstemming met deze Voorwaarden of enige vordering van de Koper met betrekking tot een of meer termijnen af te leveren. geeft de Koper niet het recht om het Contract als geheel te beschouwen als afgewezen.

6.4 Indien de Verkoper de Goederen om welke reden dan ook niet levert, indien de Verkoper hierom schriftelijk verzoekt, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de terugbetaling van het betreffende bedrag, maar bestelt zij geen boetes.

6.5 
Indien de Koper de Goederen niet in ontvangst neemt of nalaat om afdoende leveringsinstructies te geven op het tijdstip vermeld voor levering (anders dan om een reden buiten de redelijke controle van de Koper of vanwege de schuld van de Verkoper), dan enig ander recht of rechtsmiddel dat beschikbaar is voor de Verkoper, kan de Verkoper:

6.5.1 de Goederen opslaan tot de feitelijke levering en de Koper in rekening brengen voor de redelijke kosten (inclusief verzekering) van de opslag; of
6.5.2 verkoop de Goederen tegen de beste prijs die direct verkrijgbaar is en (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) rekening aan de Koper voor het overschot op de prijs onder het Contract of beschuldig de Koper voor tekorten onder de prijs onder het Contract.t.

 

6.6 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper. Als er een probleem is tijdens de levering, kan de klant alleen vragen om te worden vergoed door het transportbedrijf. De verkoper is niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het transport.

7. Risico en eigendom 

7.1 Het risico van beschadiging of verlies van de Goederen gaat over op de Koper:

7.1.1 in geval van te leveren goederen bij de verkoper, op het moment dat de verkoper de koper meldt dat de goederen beschikbaar zijn voor inzameling: of
7.1.2 in geval van te leveren goederen anders dan in de gebouwen van de Verkoper, op het moment van aflevering of, indien de Koper ten onrechte niet in ontvangst neemt van de Goederen, het tijdstip waarop de Verkoper de geleverde Goederen heeft aangeboden

7.2 Niettegenstaande de levering en het overgaan van risico's in de Goederen, of enige andere bepaling van deze Voorwaarden, zal de eigendom van de Goederen niet aan de Koper worden overgedragen voordat de Verkoper de betaling van de Goederen volledig of in geld heeft ontvangen. en volledige betaling van alle sommen die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is, hetzij op grond van het Contract, hetzij op grond van enige andere aansprakelijkheid van de Koper jegens de Verkoper.

7. 3 Voor alle duidelijkheid, niets in dit Artikel 7 geeft de Koper het recht om de Goederen aan de Verkoper te retourneren, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze algemene voorwaarden of zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper.

8. Garanties en aansprakelijkheid 

8.1 Onder de hieronder vermelde voorwaarden garandeert de Verkoper dat de Goederen overeenstemmen met hun specificatie, met inachtneming van de toleranties die redelijk zijn en normaal worden aanvaard in de handel en zullen vrij zijn van defecten in materiaal en vakmanschap op het moment van levering.

8.2 De bovenstaande garantie wordt door de Verkoper gegeven onder de volgende voorwaarden:

8.2.1 de verkoper is niet aansprakelijk voor enig defect in de goederen dat voortvloeit uit tekeningen, ontwerpen of specificaties die door de koper zijn geleverd:
8.2.2 de verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, niet-naleving van de instructies van de verkoper (mondeling of schriftelijk), verkeerd gebruik of vervanging of reparatie van de Goederen zonder toestemming van de Verkoper.
8.2.3 de Verkoper is niet aansprakelijk onder de bovenstaande garantie (of enige andere garantie, voorwaarde of garantie) als de totale prijs voor de Goederen niet is betaald op de vervaldag voor betaling.
8.2.4 De bovenstaande garantie strekt zich niet uit tot Goederen die niet door de Verkoper zijn vervaardigd en waarvoor de Koper alleen recht heeft op het voordeel van een dergelijke garantie of garantie zoals door de fabrikant aan de Verkoper wordt gegeven.


8.3 Elke claim van de koper die gebaseerd is op een gebrek in de kwaliteit of toestand van de goederen of het niet voldoen aan de specificatie zal (ongeacht of de levering wordt geweigerd door de koper) binnen 30 dagen na de datum aan de verkoper worden gemeld. van aflevering of (indien het defect of de storing niet op redelijke inspectie bleek) binnen een redelijke termijn na ontdekking van het defect of de storing. Als de levering niet wordt geweigerd en de koper de verkoper hiervan niet op de hoogte stelt, is de koper niet gerechtigd om de goederen te weigeren en is de verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijk gebrek of defect en is de koper verplicht de prijs te betalen als als de Goederen waren geleverd in overeenstemming met het Contract.8.4 Elke claim van de koper die is gebaseerd op een korte levering of niet-levering zal binnen 14 dagen na levering en (in geval van niet-levering) binnen 30 dagen Schriftelijk (in geval van korte aflevering) aan de verkoper worden gemeld. van ontvangst door de Koper van de Factuur van de Verkoper voor de goederen waarvan de Koper beweert dat deze niet zijn afgeleverd. Indien de koper de verkoper niet op de hoogte stelt, is de koper niet gerechtigd om de geleverde goederen af te keuren en is de verkoper niet aansprakelijk voor een dergelijke korte levering of niet-levering.

8.5 Wanneer een geldige claim met betrekking tot een van de goederen die is gebaseerd op een gebrek in de kwaliteit of toestand van de goederen of het niet voldoen aan de specificatie ervan aan de verkoper wordt gemeld in overeenstemming met deze voorwaarden, heeft de verkoper het recht om de Goederen of (terugbetaling aan de Koper van de prijs van de Goederen) (of een evenredig deel van de prijs), maar de Verkoper zal geen verdere aansprakelijkheid jegens de Koper hebben.

8.6 De Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper op grond van enige verklaring of enige impliciete garantie, voorwaarde of andere termijn, of enige plicht in gewoonterecht, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract voor enige gevolgschade (of voor winstderving of anderszins) kosten, uitgaven of andere vorderingen voor welke gevolgschade dan ook (en veroorzaakt door nalatigheid van de Verkoper, zijn werknemers of agenten of anderszins) die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Goederen of het gebruik ervan of doorverkoop door de Koper, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden.

8.7 
De Verkoper is niet aansprakelijk jegens de Koper of wordt geacht het Contract te schenden door een vertraging in het uitvoeren of niet-nakomen van enige verplichtingen van de Verkoper met betrekking tot de Goederen als de vertraging of mislukking was vanwege enige oorzaak buiten de redelijke controle van de Verkoper. Onverminderd de algemeenheid van het voorgaande, wordt het volgende beschouwd als oorzaken die buiten de redelijke controle van de Verkoper liggen:

8.7.1 Godsdienst, ontploffing, overstroming, storm, vuur of ongeval;
8.7.2 oorlog of dreiging van oorlog, sabotage, oproer, burgerlijke onrust, of vordering;
8.7.3 andelingen, beperkingen, voorschriften, verordeningen, verboden of maatregelen van welke aard dan ook door overheids-, parlementaire of lokale autoriteiten;
8.7.4 import- of exportregelingen of embargo's;
8.7.5 stakingen, uitsluitingen of andere industriële acties of handelsgeschillen (waarbij werknemers van de verkoper of van een derde betrokken zijn);
8.7.6 moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, brandstof, onderdelen of machines;
8.7.7 
stroomuitval of storing in machines.

9. Insolventie van koper 

9.1 Deze clausule is van toepassing als:

9.1.1 de Koper een vrijwillige schikking treft met zijn crediteuren of wordt onderworpen aan een administratief bevel of (als een individu of bedrijf) failliet gaat of (zijnde een bedrijf) in liquidatie gaat (anders dan ten behoeve van fusie of reconstructie); of
9.1.2 een beslaglegger bezit neemt, of een ontvanger wordt benoemd, van een van de eigendommen of activa van de Koper; of
9.1.3 de Koper stopt met, of dreigt te stoppen, om zaken te doen; of
9.1.4 de Verkoper redelijkerwijs begrijpt dat een van de hierboven genoemde gebeurtenissen op het punt staat zich voor te doen met betrekking tot de Koper en de Koper hiervan op de hoogte brengt. 
 

9.2 Indien deze clausule van toepassing is, is de Verkoper, onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Verkoper beschikt, gerechtigd de Overeenkomst te annuleren of verdere leveringen onder de Overeenkomst op te schorten zonder enige aansprakelijkheid jegens de Koper, en indien de Goederen geleverd, maar niet betaald, wordt de prijs onmiddellijk opeisbaar, niettegenstaande eerdere overeenkomsten of regelingen van het tegendeel.
 

10. Exportvoorwaarden
 

10.1 In deze Voorwaarden betekent 'Incoterms' de internationale regels voor de interpretatie van handelsvoorwaarden van de Internationale Kamer van Koophandel zoals van kracht op de datum waarop het Contract wordt gesloten. Tenzij de context anders vereist, heeft elke term of uitdrukking die in de bepalingen van de Incoterms is gedefinieerd of een bepaalde betekenis heeft gekregen dezelfde betekenis in deze Voorwaarden, maar als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de bepalingen van de Incoterms en deze Voorwaarden, zal zegevieren.

10.2 Wanneer de Goederen worden geleverd door de Verkoper, zijn de bepalingen van deze clausule 10 van toepassing, behoudens eventuele bijzondere voorwaarden die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de Koper en de Verkoper), niettegenstaande enige andere bepaling van deze voorwaarden.

10.3 De Koper is verantwoordelijk voor het naleven van alle wet- en regelgeving die de invoer van de Goederen in het land van bestemming regelt en het informeren van de Verkoper van de vereisten van dergelijke wetgeving of voorschriften die een actie van de Verkoper vereisen en voor de betaling van eventuele taken in verband met de goederen.

10.4 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de koper en de verkoper, worden de goederen FOB geleverd vanuit de lucht of zeehaven van verzending en is de verkoper niet verplicht om kennisgeving te doen.


10.5 De Koper is verantwoordelijk voor het regelen van het testen en inspecteren van de Goederen bij de Verkoper voor verzending. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige claim met betrekking tot een gebrek in de goederen dat duidelijk is bij inspectie en dat wordt gemaakt na verzending, of met betrekking tot schade tijdens het transport.

10.6 De betaling van alle aan de verkoper verschuldigde bedragen geschiedt op een wijze zoals schriftelijk tussen de verkoper en de koper is overeengekomen
 

11. Gegevensbescherming 

11.1 We kunnen informatie over u overdragen aan onze financiers, die:

11.2  kan informatie over u gebruiken, analyseren en beoordelen, inclusief de aard van uw transacties, en deze informatie uitwisselen met andere leden van hun groep van bedrijven en anderen voor krediet- of financiële beoordeling, marktonderzoek, statistische analyse, verzekeringsclaim, acceptatie en training doeleinden en bij het verrichten van betalingen en het onderhouden van hun overeenkomst met ons;

11.3 kan van tijd tot tijd uw records doorzoeken bij kredietreferentiesbureaus waar uw gegevens bij dergelijke bureaus kunnen bestaan uit uitgevoerde zoekopdrachten en informatie van andere bedrijven; details van hun zoekopdrachten worden door dergelijke instanties bewaard, maar worden niet gezien door andere organisaties die zoekopdrachten kunnen uitvoeren;11.4 kan informatie over u en uw schuldenlast geven aan het volgende:  
 

11.4.1 onze of hun verzekeraars voor acceptatie- en claimdoeleinden;
11.4.2 een eventuele garant of schadevergoeding van uw of onze verplichtingen om hen in staat te stellen dergelijke verplichtingen te beoordelen;
11.4.3 hun bankiers of eventuele adviseurs die namens hen optreden;
11.4.4 
elk bedrijf waaraan uw schuldenlast of onze afspraken met onze financiers kunnen worden overgedragen - om een dergelijke overdracht te vergemakkelijken;  

11.5 kan eventuele telefoongesprekken die u met hen hebt, monitoren en / of opnemen, voor trainings- en / of beveiligingsdoeleinden;

11.6  in het geval dat zij hun rechten of verplichtingen uit hoofde van hun overeenkomst met ons overdragen aan een derde partij, kunnen zij informatie over u overdragen om het derde deel in staat te stellen hun rechten af te dwingen of de verplichtingen na te komen.

11.7 Wij zullen u op verzoek gedetailleerde informatie verstrekken over onze financiers, inclusief een telefoonnummer voor contact, als u informatie wenst over de kredietreferentiebureaus en andere derde partijen waarnaar hierboven wordt verwezen en aan wie zij informatie over u kunnen verstrekken. U hebt ook het recht om een kopie te ontvangen van bepaalde informatie die zij over u hebben als u schriftelijk op hen solliciteert, maar er zal een vergoeding verschuldigd zijn.
 
 

12. Algemeen
 

12.1 Elke kennisgeving vereist of toegestaan door een van beide partijen aan de andere onder deze Voorwaarden gegeven, moet Schriftelijk aan die andere partij worden gericht in de hoofdkantoor of de hoofdvestiging of een ander adres dat op het relevante tijdstip is meegedeeld op grond van deze bepaling aan de partij, gezien de kennisgeving

12.2 Geen afstand door de Verkoper van een schending van het Contract door de Koper zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een volgende schending van dezelfde of een andere bepaling.

12.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit als ongeldig of onuitvoerbaar geheel of gedeeltelijk wordt beschouwd, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie onverlet laten.

12.4 Het contract wordt beheerst door de wetten van Zwitserland.